FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Käsikirja: 1. Faktabaari - suomalainen joukkoistusta hyödyntävä faktantarkistuspalvelu

  10.11.2017 toimitus

  Faktabaarin Faktantarkistamisen käsikirja antaa kiinnostuneille ihmisille työkaluja oman mediakenttänsä kriittiselle tarkastelulle. Lukijan ei tarvitse olla toimittaja tai minkään alan asiantuntija: faktantarkistaminen edellyttää enimmäkseen sinnikkyyttä, rohkeutta ja halua ymmärtää ympäröivää maailmaa.

  Olet varmasti huomannut, että nyky-yhteiskunnassa tietoa on runsaasti tarjolla ja se liikkuu suurella nopeudella. Uutisaiheet eivät aaltoile edes päiväkohtaisesti vaan usein vain muutamien tuntien nopeina pärskeinä. Viestintäkulttuuri on nopeutunut niin tiedon tuottajien kuin sen kuluttajienkin näkökulmasta. Kun kerronta nopeutuu, huolellinen perehtyminen - faktalähtöisyys - saattaa jäädä jalkoihin.

  Faktabaari on suomalainen faktantarkistuspalvelu, jonka toiminnan tarkoitus on tukea faktapohjaista yhteiskunnallista keskustelua. Tämä on Faktabaarin käsikirja, joka on tarkoitettu Faktabaari aktiiveiden lisäksi kaikille faktantarkistamisesta kiinnostuneille. Käsikirja on myös ajankohtainen kuvaus Faktabaarin toiminnasta, sen taustoista ja sen tekemästä faktantarkistustyöstä.

  Osa kansainvälistä liikettä

  Faktabaari on osa kansainvälistä faktantarkistusliikettä, joka on organisoitunut, laajentunut ja voimistunut aivan viime vuosina. Alkujaan Yhdysvalloissa 60-luvulla yleistynyt poliittinen faktantarkistus on myös kehittynyt keskinäisen, pääosin rakentavan kilpailun ja avoimuus periaatteiden myötä. Nykymuotoinen faktantarkistus muotoutui sekin Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Faktabaarin esikuvia ovat erityisesti amerikkalaiset Factcheck.org sekä Politifact.com.

  Faktantarkistus on 2000-luvulla tullut taas uusien haasteiden eteen. Perinteisen printtimedian ja television välittämien tarinoiden rinnalle on syntynyt uusi teknologinen kehä, joka pitää sisällään videota, ääntä, kuvia ja sosiaalisen median. Kaikkia näitä voidaan manipuloida joko tahallaan tai huolimattomuuttaan.

  Faktabaarin missio

  Faktantarkistamisen tarkoituksena on selvittää pitääkö julkisuudessa esitetty väite paikkansa vai ei. Tarkistettavat väitteet Faktabaari saa verkkosivujen kautta lähetettyjen vihjeiden perusteella tai oman seurannan tuloksena.

  Faktantarkistaminen ei pääsääntöisesti ota kantaa sen suhteen, millainen maailman pitäisi olla vaan se pyrkii selvittämään millainen maailma on. Faktat eivät myöskään kanna mukanaan tulkintaohjetta ja usein on niin, että tunnettuja faktoja voidaan eri lähtökohdista tulkita eri tavoin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tämä on itse asiassa tavallista. Demokratiassa voidaan aivan hyvin käydä debattia samoista tilastoista kunhan vain käytetyt luvut pitävät paikkansa.

  Faktabaaria ohjaava Faktantarkistuksen pääperiaate kuuluu: “vastaanottajalle toimitetaan tarkistettu tieto, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja kontekstissa”.

  Tarkistettu tieto auttaa erottelemaan vääristellyt tai huonosti perustellut väitteet luotettavasta ja todenperäisestä tiedosta. Faktantarkistaminen tukee julkista keskustelua synnyttämällä luottamusta. Yleistyessään faktantarkistaminen pakottaa julkisuudessa viestijät ennakkovastuuseen sanomisestaan. Poliitikot, eri intressiryhmät tai vaikkapa liikemaailman edustajat joutuvat kantamaan tämän vastuun joko oma-aloitteisesti tai faktantarkistajien penätessä perusteita esitetyille väitteille.

  Faktantarkistaminen on aina ollut osa nykymuotoista journalismia eikä se ole ilmiönä uusi. Julkisen sanan neuvoston (JSN) journalismin ohjeita noudattamalla faktat tulevat tarkistettua toimituksellisessa työssä. Faktantarkistamisen erityispiirteenä on kenties sen eriytyminen omaksi toimintapiirikseen ja usein muidenkin kuin ammattijournalistien toiminnaksi.

  Faktabaariin on kokoontunut joukko journalisteja, asiantuntijoita, tutkijoita tai muuten faktapohjaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta huolta kantavia kansalaisia.

  Faktabaarin toiminnan tausta

  Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin osallistava media. Se ei toimi minkään poliittisen tai yhteiskunnallisen liikkeen eduksi eikä vastaan. Faktabaarin taustalla toimii Avoin yhteiskunta ry, jonka tarkoituksena on “edistää avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.” (Avoin yhteiskunta ry). Tätä avoimuusperiaatetta toteutetaan Faktabaarin hankkeissa ja faktantarkistuksen toimituksellisessa työssä..

  Avoin yhteiskunta ry toimii Faktabaarin hallinnollisena perustana ja vastaa Faktabaarin ylläpidosta. Yhdistys toimii myös Faktabaarin tuotemerkin omistajana sekä huolehtii siihen liittyvästä laadun valvonnasta.

  Yhdistyksen jäsenyydestä päättää hallitus yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään lähtökohtaisesti vähintään yhden Faktabaarin hankkeen menestyksellisesti toteuttaneita henkilöitä.

  Linkkinä yhdistyksen hallituksen ja Faktabaarin henkilökunnan välillä toimii vuosittain nimettävä yhdistyksen Faktabaari-vastaava (isäntä/emäntä), jonka tehtävä on varmistaa, että Faktabaarin toiminta edistää faktapohjaisen julkisen keskustelun toteutumista (Faktabaarin pääperiaate).

  Sitoutuminen kansainväliseen avoimuuskoodistoon

  Avoin yhteiskunta ry ja siten myös Faktabaari on sitoutunut faktantarkistajien kansainväliseen avoimuuskoodistoon, jonka noudattamista yhdistys valvoo. Tätä kautta Faktabaari on osa kansainvälistä laatustandardia, jonka tarkoitus on kansainvälisesti edistää laatujournalismia faktantarkistuksen näkökulmasta.

  Kansainvälinen avoimuuskoodisto muodostaa samalla valvontakelpoisen minimistandardin kansainvälisen verkostomme (International Fact-Checking Network, IFCN) akreditoinnille.

  IFCN:n (International Fact-Checking Network) periaatekoodiston viisi pääperiaatetta ovat:

  1. Reiluus ja avoimuus
  2. Lähteiden läpinäkyvyys
  3. Organisaation toiminnan ja rahoituksen läpinäkyvyys
  4. Menetelmien läpinäkyvyys
  5. Avoin ja rehellinen virheenkorjaus (oikaisumenettely)

  Lähde: https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles

  #GlobalFact4 osallistujat Madridissa 5-7.7.2017 ml. Faktabaarin edustajat[/caption]

  Faktabaarin toimintaprosessin täytäntöönpanoa valvoo tuotemerkin käytön osalta yhdistyksen nimeämä Faktabaari-vastaavan, joka ei kuitenkaan puutu toimituksellisiin valintoihin ja sisältöihin. Toimintaprosessista, toimituksellisista valinnoista ja sisällöistä vastaa puolestaan Faktabaarin vastaava toimittaja.

  Miten Faktabaari on järjestäytynyt?

  Avoin yhteiskunta ry:n nimeämä Faktabaari-vastaava koordinoi Faktabaarin avustajia erilaisiin rooleihin. Näitä ovat mm.

  Faktabaarin kehitysryhmän aloituskokous 21.11.2016 Faktabaarin kehitysryhmän aloituskokous 21.11.2016[/caption]

  • Akateeminen ohjausryhmä, joka muodostuu eri alojen tutkijoista ja toimii Faktabaarin ohjausryhmänä. Ohjausryhmä toimii konsultoivana tukena puuttumatta kuitenkaan Faktabaarin toimitukselliseen työskentelyyn.

  • Isännöintitiimi, joka huolehtii Faktabaarin teknisestä toteutuksesta.

  Jokaiselle toiminnolle määritellään erikseen vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat toiminnan ylläpitämisestä yhdessä Faktabaari-vastaavan kanssa.

  Faktabaarin kehitysryhmän jäsenyys (facebook-ryhmä) on avoin. Yleensä vaalien ympärille muodostuviin hankeryhmiin osallistuvien henkilöiden tulee voida hyväksyä kansainvälinen avoimuuskoodisto (minimiperiaatteet – ks. yllä) sekä Faktabaarin oma faktantarkistusprosessi.

  Faktabaari järjestää vuodessa 6-12 baari-iltaa, joihin kaikki Faktabaarista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Baari-iltojen lisäksi Faktabaarilla on käytössä erilaisia verkkopohjaisia keskustelualustoja. Faktabaari on avoin ympäristö, joten kaikki keskustelut käydään avoimesti. Baari-iltojen sisällöstä tiedotetaan kehitysryhmän Facebook-sivulla ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan kaikkien palaute. Avoimuus ja läpinäkyvyys suojelevat myös Faktabaarin toimituksellista luotettavuutta.

  Faktabaarin Presidentinvaalit 2018 -hankkeen toimijoita ja toimituskunnan jäseniä[/caption]

  Faktantarkistaminen toteutuu aina vastaavan toimittajan ja toimituskunnan työn tuloksena. Toimituskunta voi olla hankekohtainen tai pysyvä. Faktabaari noudattaa työskentelyssään journalismille tyypillistä järjestäytymistä, jossa toimituksellinen työ on erotettu muusta toiminnasta. Tällä tavalla Faktabaari noudattaa Journalistin ohjeita. Faktabaari ei toiminnan epäsäännöllisyyden takia ole JSN:n jäsen mutta on Avoin yhteiskunta ry:n päätöksen myötä sitoutunut journalistin ohjeisiin samalla tavalla kuin JSN:n jäsenet.

  Faktabaari toimii hankevetoisesti

  Faktabaarilla ei (toistaiseksi) ole resursseja toimia ympärivuotisesti, joten se järjestäytyy silloin kun tarve on suurin - vaalien alla. Hankkeita rahoitetaan eri tavoin ja sekä rahoitusta että itse hanketta suunnitellaan avoimesti Faktabaarin kehitysryhmässä. Kun hanketta ja hankerahoitusta valmistellaan, valitaan hankekohtainen vastaava toimittaja. Vastaavan toimittajan tehtävä on johtaa faktantarkistusta toteuttavaa toimituskuntaa Avoin yhteiskunta ry:n tuella.

  Facebookissa toimiva kehitysryhmä on tärkeässä roolissa myös hankkeen aikana. Faktantarkistuksessa yksittäisten asiantuntijoiden osaaminen ja verkostot voivat olla ratkaisevan tärkeitä oikeiden lähteiden jäljillle pääsemisessä. Taitava toimituskunta osaakin hyödyntää kaikkea Faktabaarin ympärille kertynyttä asiantuntemusta.

  Faktabaarin vastuullisiin henkilöihin saa aina yhteyden joko kehitysryhmän kautta tai lähettämällä sähköpostia suoraan toimitukselle (toimitus@faktabaari.fi).

  Faktabaarin vaikuttavuus ja näkyvyys

  Faktantarkistaminen on kasvava trendi maailmalla ja Faktabaari on konkretisoinut ja täkäläistänyt Faktantarkistamista Suomessa. Faktabaarin tunnettuus lähti nousuun vuoden 2014 saadun Suuren journalistipalkinnon myötä (Vuoden 2014 journalistinen teko).

  Faktabaari saa Suuren journalistipalkinnon[/caption]

  Faktabaarin neljä toteutettua hanketta (eurovaaleihin, eduskuntavaaleihin, maahanmuuttokeskustelunja kuntavaaleihin liittyvät faktantarkistukset) ovat osaltaan muuttaneet yhteiskunnallista keskustelua yhä asiallisemmaksi ja faktapohjaisemmaksi.

  Vuoden 2017 lopulla (8.11. 2017) palvelulla oli 8 793 Facebook-tykkääjää ja 6 876 Twitter-seuraajaa. Twitter-seuraajista noin 10 prosenttia voidaan laskea työkseen sisältöjä jakaviksi median edustajiksi tai toimittajiksi. Aktiivisten Twitter-käyttäjien määrä näkyy hankkeiden ollessa aktiivisesti käynnissä nopeana reagointina, esimerkiksi Faktabaarin livefaktantarkistuksiin vaaliväittelyissä. Faktabaarin seuraajakunta verkossa vastaa keskikokoisen suomalaismedian lukijamäärää.

  Toimittajan, tietokirjailijan ja Faktabaarin perustajajäseniin kuuluvan Tuomas Murajan teos Faktat Tiskiin (Tammi, 2017) kokoaa laajasti Faktabaarin aiempaa toimintaa ja antaa kokonaiskuvan suomalaisen faktantarkistamisen lähihistoriasta.

  Vuonna 2017 Faktabaari kokeili kuntavaalien hankkeen rahoittamista Mesenaatti.me-verkkoalustan joukkorahoituskampanjalla. Kampanja ylitti odotukset ja lisäsi huomattavasti Faktabaarin kykyä tarjota faktantarkistusta vaalien alla. (https://faktabaari.fi/tag/mesenaatti-me/)

  Uutena avauksena Faktabaari on käynnistänyt EDU-projektin, jossa Faktantarkistuksen työkaluja ja osaamista viedään osaksi kouluopetusta.

  Faktabaari jakaa Faktabaarin joukkoituspalkintoa (ns. Kultainen kuppi), joka myönnetään vaalien vaikuttavimmasta faktantarkistusteolle.

  //

  [box]Tämä on ensimmäinen osa presidentinvaalien alla julkaistavasta Faktantarkistamisen käsikirja -artikkelisarjasta. Sarjassa saatetaan julki Faktabaarin tuore käsikirja pala palalta kaikkien käyttöön ja se jatkuu lähiaikoina. Lisätietoa saat myös tutustumalla verkkosivuumme. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan. #tueFaktabaaria.

  Lopullinen käsikirja kootaan tästä sarjasta ja sitä muokataan mm. yleisöpalautteen avulla. Palauteen voit laittaa esim.: toimitus@faktabaari.fi, Twitter:@faktabaari tai facebook.com/faktabaari/. Voit myös antaa palautteen henkilökohtaisesti 14.12. 2017 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa klo 20-23, YLE:n vaalitentin reaaliaikaisen seurannan yhteydessä. Paikalla Faktabaarin pop-up toimitus. [/box]

  – 10.11.2017, klo 10:56: Lisätty lause ”Faktabaarin esikuvia ovat erityisesti amerikkalaiset Factcheck.org sekä Politifact.com.”  Jaa eteenpäin