FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

Väite: EU haluaa antaa verkkopankkitunnuksesi kolmannelle osapuolelle

Väite on 50/50. EU:n komissio valmistelee jatkoa vuonna 2010 voimaan tulleelle maksupalveludirektiiville. Valmisteilla oleva niin sanottu toinen maksupalveludirektiivi (PSD2 eli Payment Services Directive 2) pitää sisällään esityksen, joka toteutuessaan helpottaisi kolmansien osapuolten tarjoamien maksupalveluiden käyttöönottoa.

Tarkkaan ottaen väite kuuluu, että EU haluaa antaa verkkopankkitunnuksesi kolmannen osapuolen välitettäväksi.

Kolmannet osapuolet ovat keksineet kiertotien, jolla asiakas voi tehdä verkkopankissa tilisiirtoja omalta pankkitililtään joko suoraan kauppiaan tilille tai kolmannen osapuolen tilille, joka puolestaan ilmoittaa kauppiaalle, että siirto on tehty. Näin kauppias saa maksun ostoksista nopeammin kuin jos asiakas maksaisi ensin pankkikortilla ja pankki sitten kauppiaalle. Myös kustannukset kauppiaalle jäävät alhaisemmiksi kuin pankkikortilla maksettaessa.

Jo nyt on olemassa verkkokauppoja, joissa asiakas maksaa ostoksensa käyttämällä pankkinsa verkkopankkia suoraan kauppiaan sivulla. Koska kolmas osapuoli näkee koko asiakkaan ja pankin välisen tietoliikenteen, sen on myös mahdollista käsitellä pankkien verkkopankkitunnuksia ja verkkopankkien sivuilla olevia tietoja. Pankit pitävät tätä riskinä. Kolmannet osapuolet taas katsovat, että tällä tavalla asiakasta palvellaan tehokkaasti. Datasiirtopalveluntarjoajat näkevät ja siirtävät jatkuvasti ihan samoja tietoja eikä tästä tietojen siirrosta ole ollut haittaa.

Komission ehdotuksessa todetaan, että kolmas osapuoli ei saa tallettaa tietoja vaan sen pitää suojata niitä ja että tietoja voi käyttää vain asiakkaan toivomalla tavalla. Kolmas osapuoli toimii tässä tilanteessa siis samantyyppisesti kuin henkilö, joka toimii valtakirjalla asiakkaiden puolesta. Komission esityksen mukaan kolmannen osapuolen tulee myös tunnistaa itsensä tilipankille.

Tällä hetkellä kolmannet osapuolet toimivat sääntelyn ulkopuolella. Komission esitys toiseksi maksupalveludirektiiviksi toisi ne sääntelyyn piiriin.

Komission uskoo, että kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut lisäävät kilpailua ja sitä kautta muun muassa laskevat pankkien maksupalveluistaan perimiä maksuja.

Direktiivissä otetaan kantaa tietosuojakysymyksiin ja edellytetään sekä pankeilta että kolmansilta osapuolilta turvallisempia tunnistamis- ja tietosuojauskäytäntöjä. Direktiivin myötä myös suomalaiset pankit voivat joutua hankkimaan nykyistä turvallisempia ratkaisuja verkkopankkeihinsa.

Neuvottelut toisesta maksupalveludirektiivistä ovat vielä kesken ja niitä todennäköisesti jatketaan Italian puheenjohtajuuskaudella kesän aikana. Neuvottelujen lopputulosta ei voi vielä ennustaa. Euroopan parlamentti sai tänä keväänä valmiiksi oman kantansa, joka puoltaa kolmansien osapuolten palveluita.

Lisätietoja:

European Commission – Directive on Payment Services (PSD)
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Euroopan komission lehdistötiedote
Bryssel 24. heinäkuuta 2013
Uudet maksupalvelusäännöt kuluttajien ja kauppiaiden hyödyksi
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-730_fi.htm

COM(2013) 547 final
2013/0264 (COD)
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0547&qid=1400573935932&from=FI
->tilanne:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/HIS/?uri=CELEX:52013PC0547&qid=1400573935932

Euroopan parlamentin tarkistukset 3. huhtikuuta 2014 ehdotukseeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) (1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=E915336F0A57DB05CAC1DB931E624B88.node2?pubRef=-//EP//TEXT%20TA%20P7-TA-2014-0280%200%20DOC%20XML%20V0//fi

Ehdotus uudeksi maksupalveludirektiiviksi (toinen maksupalveludirektiivi)
http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/velvoiteoikeusjakuluttajansuoja/maksupalveludirektiivi_1.html

U 68/2013 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (toinen maksupalveludirektiivi)
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=U+68/2013&base=eru&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto talousvaliokunnalle
http://www.kkv.fi/Page/3f688fdb-42a6-4400-b47c-89a46ef04118.aspx?groupId=4de11ecc-bb10-4682-886f-022c0cdc5a99&announcementId=39e15dd4-5783-4096-b0d8-6e859597c1c3

Talousvaliokunnan lausunto 36/2013 vp
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tavl_36_2013_p.shtml

Suomi pitää maksupalveludirektiivin ajantasaistamista tarpeellisena
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20131003Suomip/name.jsp

Ehdotus uudeksi maksupalveludirektiiviksi (toinen maksupalveludirektiivi) -Oikeusministeriö
http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/velvoiteoikeusjakuluttajansuoja/maksupalveludirektiivi_1.html