Korhola (kok) Twitterissä: Meluisa tuulivoima kasvattaa päästöjä

Vaikka melu voidaan tulkita päästöksi, kirjoittaja viittaa viestissään lähinnä fossiilisten polttoaineiden, kuten hiili- ja turvevoiman lisääntymiseen. Siksi monitulkintainen väite ainakin hiilidioksiodipäästöjen lisääntymisen osalta voidaan todeta vääräksi.

Tuulivoimalat tuottavat sähköä saasteettomasti ja vähentävät sähköntuotannon tarvetta hiilellä, öljyllä ja kaasulla. Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä lukuun ottamatta melua.

Tuulivoiman säätövoima vaatii sähköä, jonka päästöt riippuvat käytettävästä energiasta. Säätövoiman tarpeesta on käyty takavuosina keskusteua, jonka mukaan Tanskassa olisi jouduttu rakentamaan lisää hiilivoimaa tuulivoimaloiden säätövoiman tarpeen takia. Tällaiset väitteet on sittemmin kumottu. Lähteitä tapaukseen on tekstin lopussa.

Tuulivoiman rakentaminen, voimalan osien kuljetus ja huolto aiheuttavat toki päästöjä, kuten rakentaminen, kuljetus ja huolto aina.

Tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua kyllä pidetään merkittävänä haittatekijänä melulle altistuvassa kohteessa melutason ollessa riittävän voimakas. Melua mitataan tarkasti, ja sille on asetettu tiukat rajat.

Nykyisten, noin 3 megawatin tuulivoimaloiden melupäästö on useimmiten noin 105 dB. Melun leviäminen ympäristöön vaihtelee monen tekijän, kuten maaston tai sääolosuhteiden mukaan, mutta nyrkkisääntönä kilometrin päässä voimalasta määrätyn 35 dB:n raja harvoin enää ylittyy.

Olosuhteet vaihtelevat, ja sen takia ennen tuulivoimaloiden rakentamista melun leviämistä mallinnetaan maasto-olosuhteet ja muut paikallistekijät huomioon ottamalla.

Lähteet ja lisätietoja:

Lisää ympäristöministeriön nettisivuilla.

Tuulivoiman rakentamista arvostelevat vetoavat usein Tanska-uutisointiin.

Tuulivoimatieto.fi -sivuilla on lisätietoa päästövaikutuksista, ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilla toistetaan vastaus Tanskan tapaukseen.

Seikkaperäisiä elinkaaritutkimuksia eri energiamuotojen kasvihuonepäästävaikutuksista (tuulivoima s. 570 alkaen…)

Näitä tieteellisempi lähde on Energy Policy -lehdessä 2002 julkaistu artikkeli tuulivoiman päästövaikutuksista Pohjoismaissa.

Säätövoiman tarve pohjoismaisilla hyvin säädettävissä olevilla sähkömarkkinoilla on akateeminen kysymys. Siitä VTT:n Hannele Holttinen teki 2008 yleistajuisen yhteenvedon.

Ympäristöministeriö antoi vastikään uudet ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja mittaamisesta, joiden mukaan selvitykset tehdään.

Taustaa uusiutuvaan energiaan liittyvistä kysymyksistä EU:n näkökulmasta on listattu alle. Luettelo on pitkä, mutta tämä teksti toimii samalla lähdepankkina monimutkaiselle teemalle.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Julkisen ja yksityisen rahoituksen kanavointi ilmastoystävällisten, kohtuuhintaisten ja varmojen energiapalvelujen maailmanlaajuisen saatavuuden parantamiseksi : energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto {SEC(2006) 1224} {SEC(2006) 1225}/* KOM/2006/0583 lopull. */

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Uusiutuvia energialähteitä koskeva etenemissuunnitelma - Uusiutuvat energialähteet 2000-luvulla: kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen {SEK(2006) 1719} {SEK(2006) 1720} {SEK(2007) 12}/* KOM/2006/0848 lopull. */

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Second Strategic Energy Review, AN EU ENERGY SECURITY AND SOLIDARITY ACTION PLAN: Europe’s current and future energy position - Demand – resources - investments {COM(2008) 781 final} {SEC(2008) 2870} {SEC(2008) 2872} Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä {KOM(2008) 30 lopullinen} {SEK(2008) 57} {SEK(2008) 85}/* KOM/2008/0019 lopull. - COD 2008/0016 */

Commission staff working document - Impact assessment - Document accompanying the package of implementation measures for the EU’s objectives on climate change and renewable energy for 2020 - Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the EU greenhouse gas emission allowance trading system - Proposal for Decision of the European Parliament and of the Council on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 - Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of use of renewable energy sources {COM(2008) 16} {COM(2008) 17} {COM(2008) 19}/* SEC/2008/0085 final */

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009 , uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUVL L 140, 05/06/2009, s. 16—62

Report from the Commission of 25 February 2010 to the Council and the European Parliament on sustainability requirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricity, heating and cooling [COM(2010) 11 final – Not published in the Official Journal]

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta/* COM/2012/0595 final - 2012/0288 (COD) */

Ehdotuksen tilanne

Renewable energy progress and biofuels sustainability (Report for the European Commission Submission September 2012)

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE - Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030, {SWD(2014) 15 final} {SWD(2014) 16 final}/* COM/2014/015 final */

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12)

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanosta direktiivin 2002/49/EY 11 artiklan mukaisesti KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanosta direktiivin 2002/49/EY 11 artiklan mukaisesti /* KOM/2011/0321 lopull. - */

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön nykyisistä ympäristömelun lähteisiin liittyvistä toimenpiteistä ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2002/49/EY 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti [KOM(2004) 160 - ei julkaistu EUVL:ssä].

IP/05/894, Bryssel 11. heinäkuuta 2005

Ympäristömelu: komissio ryhtyy oikeustoimiin 11:tä jäsenvaltiota vastaan

Melun arviointi ja hallinta

International Energy Agency* (IEA)

EWEA: Wind energy facts

EWEA: Wind energy myths

Ympäristöministeriöltä ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen ja mittaamiseen

Merituulivoimasta:

MEMO/08/702

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Merituulivoima: vuoden 2020 ja sen jälkeisten energiapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen /* (KOM/2008/0768 lopull.)

EU Action to promote Offshore Wind Energy Report on the Public Consultation April–June 2008 In line with the Commission’s commitment to transparent and interactive policymaking, this documents aims at providing an overview and general impression of the feedback provided to the Commission in the context of a public consultation. The statements and opinions expressed in the document do therefore in no way necessarily reflect…

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.