Kari Rajamäki: "Lakiesitys olisi tarjonnut ilmaiset hiv-hoidot venäläisille"

SDP:n kansanedustaja Kari Rajamäki väitti eduskunnassa niin kutsutun paperittomien terveydenhuoltoa koskeneen lakiesityksen käsittelyssä 9.3.2015, että “Suomella ei ole varaa tähän lainsäädäntöön. Tämähän tulee johtamaan siihen, että terveydenhuollon kustannuksiin tulee hallitsemattomia vaikutuksia. Meillä on miljoona paperitonta, Pietarissa 50 000 hiv-potilasta, joista 20 000 on hoidossa. Ja poiketen muiden maiden näistä hoitoperiaatteista, meillä kyllä hiv-potilaat ynnä muut syöpähoidot näille laittomille, paperittomille maahan tuleville ovat tässä hallituksen esityksessä mukana. Eli tämä on täysin epärealistinen, myöskin nämä niin sanotut kustannusarviot.”

Väite on väärin.

Kari Rajamäen luvut perustuvat kannanottoon, jonka osastonylilääkäri Hannu Syrjälä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä jätti lakiesitystä valmistelleelle eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Syrjälä oli ollut valiokunnassa asiantuntijakuultavana.

Kirjallisesti antamassaan lausunnossa Syrjälä sanoo: “Meillä on esimerkiksi Pietarissa runsaasti henkilöitä, jotka voisivat hakeutua Suomeen uuden lain voimaantulon jälkeen. Infektiosairauksien ylilääkäri Vladimir Musatov (Pietarin Botkinin infektiosairaalasta) kuvasi infektiotilannetta 27.2.2015 OYS:n sisätautiklinikan meetingissä. Hänen mukaansa Pietarissa on tällä hetkellä 1 miljoona paperitonta. Pietarissa on todettuja HIV-positiivisia henkilöitä 50 000 , joista vain 20 % (10 000) saa HIV-lääkitystä. Botkinin sairaalan tuberkuloositilanne on myös huolestuttava. HIV-positiivisilla todetaan lisääntyvästi uusia tuberkuloositapauksia, tällä hetkellä 300 / vuosi.”

HE_343_2014_050315_osastonylilääkäri_Syrjälä_lausunto

Suomessa käytetty virallinen tieto Pietarin hiv-sairastuneiden määrästä on 39 768. Tieto on peräisin Luoteis-Venäjän Aids-keskuksesta. Tiedon käänsi ja välitti Faktabaarille Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) projektipäällikkö Outi Karvonen. Tuberkuloosiin sairastuneiden hiv-positiivisten määrästä ei Suomessa ole virallista tietoa kenelläkään.

Jos eduskunta olisi hyväksynyt lakiesityksen paperittomien terveydenhuollosta, se ei olisi muuttanut juuri mitään infektiotauteja, kuten hiv:tä sairastavien venäläisten hoitokäytännöissä.

Nykyisessä terveydenhuoltolaissa oikeus päästä käyttämään täysimittaisesti julkista terveydenhoitojärjestelmää on henkilöillä, joilla on kotikunta Suomessa. Kotikunta voidaan nimetä henkilölle, jolla on pysyvä tai jatkuva määräaikainen oleskelulupa Suomessa. Eräissä tapauksissa myös tilapäisen määräaikaisen oleskeluluvan nojalla Suomessa asuva henkilö voi saada kotikunnan.

Terveydenhuoltolain 50 §:n 1 momentin mukaan myös niin sanottujen kolmansien maiden (eli muiden kuin EU- tai ETA-maiden tai Sveitsin) kansalainen, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, on oikeutettu kiireelliseen hoitoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hiv-infektion loppuvaiheeseen liittyvien (immuunipuolustusjärjestelmän heikkenemisestä johtuvien) akuuttien infektioiden hoitoa.

Sitä vastoin itse hiv-infektio on sellainen, jonka hoitoa ei nykylain mukaan aloiteta, jos henkilöllä ei ole oikeutta oleskella Suomessa hoidon vaatimaa aikaa. Tämä hoitolinjaus on vahvistettu muun muassa valtakunnallisen hiv-potilaita hoitavien lääkäreiden asiantuntijaryhmän kokouksessa. THL:n mukaan Venäjällä saa hoitoa hiv-infektioon eikä tautiin sairastuneilla ole pakottavaa tarvetta hakea hoitoa muualta.

Voimassa olevan tartuntatautilain mukaan tuberkuloosi on yleisvaarallinen tauti, jonka hoito aloitetaan heti, kun tauti on todettu, riippumatta sairastuneen kansallisuudesta ja vakituisesta asuinmaasta.

Lakiesitys paperittomien terveydenhuollosta ei olisi tuonut muutosta nykyisiin hoitokäytäntöihin. Ainoa hiv:tä sairastavien venäläisten ryhmä, jonka kohdalla laki olisi laajentanut hoitoonpääsyä, olisivat olleet paperittomat raskaana olevat. Uuden lain myötä heidän hiv-infektiotaan olisi hoidettu raskauden ajan. Myös mahdolliset alaikäisten hiv-tapaukset olisi hoidettu.

Lähteet:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausunnot.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osastonylilääkäri Hannu Syrjälän lausunto

Luoteis-Venäjän Aids-keskus (eli virallisesti Pasteurille nimetyn epidemiologian ja mikrobiologian tutkimusinstituutin alainen Luoteis-Venäjän keskus aidsin ehkäisyyn ja kamppailuun aidsia vastaan), tiedon kääntänyt ja välittänyt projektipäällikkö Outi Karvonen, THL.

HUS:n infektiotautien klinikan ylilääkäri Asko Järvinen ja Auroran sairaalan infektiopoliklinikan erikoislääkäri Jussi Sutinen.

THL:n projektipäällikkö Outi Karvonen ja rokotusohjelmasta vastaavaa yksikönpäällikkö Taneli Puumalainen.

Terveydenhuoltolaki

Tartuntatautilaki

toimitus@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.