FAKTAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA

  Väite: EU määräsi kilpailuttamaan puolustusvoimien lähes 70 miljoonan euron kuorma-autohankinnat

  10.04.2014 toimitus

  totta

  Yle uutisoi 1.4., että Scanialta ostettavat kuorma-autot piti hankkia kotimaasta suoraostona Sisulta, mutta muun muassa Euroopan unionin kilpailumääräysten mukaan kauppa piti kilpailuttaa.

  Väite on totta. Puolustusvoimien hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, joka pohjaa EU-direktiiveihin. Kyseisessä kuorma-autohankinnassa noudatettiin puolustus-ja turvallisuushankintalakia. Tosin aluksi hankintaa valmisteltiin hankintalain (hankintoja koskevan yleislain) pohjalta.

  Loppujen lopuksi de facto on aivan sama, kumpaa lakia noudatetaan: molemmissa tilanteissa pätee kilpailuttamisvelvoite. Joissain suorahankintatapauksissa poikkeuksia voidaan soveltaa rajatusti, mutta ne pitää pystyä perustelemaan tapauskohtaisesti.

  Kuorma-autohankinnan arvo noin 66 miljoonaa, ja hinta sisältää lisähankintavaraukset sekä arvonlisäveron. Hankinta kilpailutettiin, koska pakottava lainsäädäntö näin velvoitti. EU-direktiivin ajatuksena on saada puolustustarvikkeille tehokkaat sisämarkkinat. Kysymyksessä on iso lainsäädäntöpaketti, joka sisältää muitakin (esimerkiksi vientivalvonnan harmonisointia koskevia) määryksiä.

  EU-direktiivin mukainen hankintalainsäädäntö on lähes sama kaikissa jäsenmaissa. Jos esimerkiksi jonkin EU-valtion armeija hankkii kuorma-autoja, sen tulee noudattaa oikeussuojakeinoineen vastaavaa lakia kuin Suomenkin. Jos EU-maa kuitenkin hankkii kuorma-autoja kotimaiselta yritykseltä kilpailuttamatta muita, hankintaan osallistunut ulkomainen yritys voi viedä asian oikeuteen.

  Toisen EU-jäsenmaan laiton suorahankinta ei oikeuta Suomea rikkomaan lakia.

  Lisää asiasta luettavissa täältä.

  Muita lähteitä:

  Raha-asiainvaliokunnan istunto 2.4.2014

  Kynnysarvot

  KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1336/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta. (katso mm. art.7 ja liite V)

  Laki julkisista hankinnoista, (katso 7 §)

  Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, (katso 5 §)

  Hankintailmoitukset  Jaa eteenpäin