Käsikirja: 1. Faktabaari - suomalainen joukkoistusta hyödyntävä faktantarkistuspalvelu

Faktabaarin Faktantarkistamisen käsikirja antaa kiinnostuneille ihmisille työkaluja oman mediakenttänsä kriittiselle tarkastelulle. Lukijan ei tarvitse olla toimittaja tai minkään alan asiantuntija: faktantarkistaminen edellyttää enimmäkseen sinnikkyyttä, rohkeutta ja halua ymmärtää ympäröivää maailmaa.

Olet varmasti huomannut, että nyky-yhteiskunnassa tietoa on runsaasti tarjolla ja se liikkuu suurella nopeudella. Uutisaiheet eivät aaltoile edes päiväkohtaisesti vaan usein vain muutamien tuntien nopeina pärskeinä. Viestintäkulttuuri on nopeutunut niin tiedon tuottajien kuin sen kuluttajienkin näkökulmasta. Kun kerronta nopeutuu, huolellinen perehtyminen – faktalähtöisyys – saattaa jäädä jalkoihin.

Faktabaari on suomalainen faktantarkistuspalvelu, jonka toiminnan tarkoitus on tukea faktapohjaista yhteiskunnallista keskustelua. Tämä on Faktabaarin käsikirja, joka on tarkoitettu Faktabaari-aktiivien lisäksi kaikille faktantarkistamisesta kiinnostuneille. Käsikirja on myös ajankohtainen kuvaus Faktabaarin toiminnasta, sen taustoista ja sen tekemästä faktantarkistustyöstä.

Osa kansainvälistä liikettä

Faktabaari on osa kansainvälistä faktantarkistusliikettä, joka on organisoitunut, laajentunut ja voimistunut aivan viime vuosina. Alkujaan Yhdysvalloissa 1960-luvulla yleistynyt poliittinen faktantarkistus on kehittynyt keskinäisen, pääosin rakentavan kilpailun ja avoimuusperiaatteiden myötä. Nykymuotoinen faktantarkistus muotoutui sekin Yhdysvalloissa 1990-luvulla. Faktabaarin esikuvia ovat erityisesti amerikkalaiset Factcheck.org sekä Politifact.com.

Faktantarkistus on kohdannut 2000-luvulla uusia haasteita. Perinteisen printtimedian ja television välittämien tarinoiden rinnalle on syntynyt uusi teknologinen kehä, joka pitää sisällään videota, ääntä, kuvia ja sosiaalisen median. Kaikkia näitä voidaan manipuloida joko tahallaan tai huolimattomuuttaan.

Faktabaarin missio

Faktantarkistamisen tarkoituksena on selvittää pitääkö julkisuudessa esitetty väite paikkansa vai ei. Tarkistettavat väitteet Faktabaari saa verkkosivujen kautta lähetettyjen vihjeiden perusteella tai oman seurannan tuloksena.

Faktantarkistaminen ei pääsääntöisesti ota kantaa sen suhteen, millainen maailman pitäisi olla vaan se pyrkii selvittämään millainen maailma on. Faktojen tulkitseminen ei ole yksiselitteistä. Usein faktoja voidaan tulkita eri lähtökohdista eri tavoin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tämä on itse asiassa tavallista.

Faktabaaria ohjaava faktantarkistuksen pääperiaate kuuluu: ”Vastaanottajalle toimitetaan tarkistettu tieto, oikeaan aikaan, oikeassa muodossa ja kontekstissa.”

Tarkistettu tieto auttaa erottelemaan vääristellyt tai huonosti perustellut väitteet luotettavasta ja todenperäisestä tiedosta. Faktantarkistaminen tukee julkista keskustelua synnyttämällä luottamusta. Yleistyessään faktantarkistaminen pakottaa julkisuudessa viestijät ennakkovastuuseen sanomisestaan. Poliitikot, eri intressiryhmät tai vaikkapa liikemaailman edustajat joutuvat kantamaan tämän vastuun joko oma-aloitteisesti tai faktantarkistajien penätessä perusteita esitetyille väitteille.

Faktantarkistaminen on aina ollut osa nykymuotoista journalismia eikä se ole ilmiönä uusi. Faktantarkistamisen erityispiirre on sen eriytyminen omaksi toimintapiirikseen ja usein muidenkin kuin ammattijournalistien suorittamaksi.

Faktabaariin on kokoontunut joukko journalisteja, asiantuntijoita, tutkijoita tai muuten faktapohjaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta huolta kantavia kansalaisia.

Faktabaarin toiminnan tausta

Faktabaari on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin osallistava media. Se ei toimi minkään poliittisen tai yhteiskunnallisen liikkeen eduksi eikä mitään vastaan. Faktabaarin taustalla toimii Avoin yhteiskunta ry, joka pyrkii ”edistämään avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuomaan yhteiskunnallista päätöksentekoa lähelle kansalaista sekä antamaan kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon” (Avoin yhteiskunta ry). Tätä avoimuusperiaatetta toteutetaan Faktabaarin hankkeissa ja faktantarkistuksen toimituksellisessa työssä.

Avoin yhteiskunta ry toimii Faktabaarin hallinnollisena perustana ja vastaa Faktabaarin ylläpidosta. Yhdistys toimii myös Faktabaarin tuotemerkin omistajana sekä huolehtii siihen liittyvästä laadunvalvonnasta.

Yhdistyksen jäsenyydestä päättää hallitus yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään lähtökohtaisesti vähintään yhden Faktabaarin hankkeen menestyksellisesti toteuttaneita henkilöitä.

Sitoutuminen kansainväliseen avoimuuskoodistoon

Avoin yhteiskunta ry ja siten myös Faktabaari on sitoutunut faktantarkistajien kansainväliseen avoimuuskoodistoon, jonka noudattamista yhdistys valvoo. Tätä kautta Faktabaari on osa kansainvälistä laatustandardia, jonka tarkoitus on kansainvälisesti edistää laatujournalismia faktantarkistuksen näkökulmasta.

Kansainvälinen avoimuuskoodisto muodostaa samalla valvontakelpoisen minimistandardin kansainvälisen verkostomme (International Fact-Checking Network, IFCN) akkreditoinnille.

IFCN:n (International Fact-Checking Network) periaatekoodiston viisi pääperiaatetta ovat:

  1. Reiluus ja avoimuus
  2. Lähteiden läpinäkyvyys
  3. Organisaation toiminnan ja rahoituksen läpinäkyvyys
  4. Menetelmien läpinäkyvyys
  5. Avoin ja rehellinen virheenkorjaus (oikaisumenettely)

Lähde: Poynter.

Faktabaarin toimintaprosessin täytäntöönpanoa valvoo tuotemerkin käytön osalta yhdistyksen nimeämä Faktabaari-vastaava, joka ei kuitenkaan puutu toimituksellisiin valintoihin ja sisältöihin. Toimintaprosessista, toimituksellisista valinnoista ja sisällöistä vastaa puolestaan Faktabaarin vastaava toimittaja.

Miten Faktabaari on järjestäytynyt?

Faktabaari järjestää vuodessa 6–12 baari-iltaa, joihin kaikki Faktabaarista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Baari-iltojen lisäksi Faktabaarilla on käytössään erilaisia verkkopohjaisia keskustelualustoja. Faktabaari on avoin ympäristö, joten kaikki keskustelut käydään avoimesti. Baari-iltojen sisällöstä tiedotetaan kehitysryhmän Facebook-sivulla ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan kaikkien palaute. Avoimuus ja läpinäkyvyys suojelevat myös Faktabaarin toimituksellista luotettavuutta.

Faktantarkistaminen toteutuu aina vastaavan toimittajan ja toimituskunnan työn tuloksena. Toimituskunta voi olla hankekohtainen tai pysyvä. Faktabaari noudattaa työskentelyssään journalismille tyypillistä järjestäytymistä, jossa toimituksellinen työ on erotettu muusta toiminnasta. Tällä tavalla Faktabaari noudattaa Journalistin ohjeita. Faktabaari ei toiminnan epäsäännöllisyyden takia ole JSN:n jäsen.

Faktabaarin vastuullisiin henkilöihin saa aina yhteyden joko kehitysryhmän kautta tai lähettämällä sähköpostia suoraan toimitukselle (toimitus@faktabaari.fi).

Faktabaarin vaikuttavuus ja näkyvyys

Faktantarkistaminen on kasvava trendi maailmalla ja Faktabaari on konkretisoinut ja täkäläistänyt Faktantarkistamista Suomessa. Faktabaarin tunnettuus kasvoi vuonna 2014 saadun Suuren journalistipalkinnon myötä (Vuoden 2014 journalistinen teko).

Faktabaarin viisi toteutettua hanketta (eurovaaleihin, eduskuntavaaleihin, maahanmuuttokeskusteluun, kuntavaaleihin ja presidentivaaleihin liittyvät faktantarkistukset) ovat osaltaan muuttaneet yhteiskunnallista keskustelua yhä asiallisemmaksi ja faktapohjaisemmaksi.

Faktabaari-palvelulla oli 9 895 Facebook-tykkääjää ja 7 872 Twitter-seuraajaa (tilanne 18.3.2019). Twitter-seuraajista noin 10 prosenttia voi laskea työkseen sisältöjä jakaviksi median edustajiksi tai toimittajiksi. Faktabaarin seuraajakunta verkossa vastaa keskikokoisen suomalaismedian lukijamäärää.

Toimittajan, tietokirjailijan ja Faktabaarin perustajajäseniin kuuluvan Tuomas Murajan teos Faktat tiskiin! (Tammi, 2017) kokoaa laajasti Faktabaarin aiempaa toimintaa ja antaa kokonaiskuvan suomalaisen faktantarkistamisen lähihistoriasta.

Vuonna 2017 Faktabaari kokeili kuntavaalien hankkeen rahoittamista Mesenaatti.me-verkkoalustan joukkorahoituskampanjalla. Kampanja ylitti odotukset ja lisäsi huomattavasti Faktabaarin kykyä tarjota faktantarkistusta vaalien alla.

Uutena avauksena Faktabaari on käynnistänyt EDU-projektin, jossa faktantarkistuksen työkaluja ja osaamista viedään osaksi kouluopetusta.

Faktabaari jakaa Faktabaarin joukkoituspalkintoa (Kultainen kuppi), joka myönnetään vaalien vaikuttavimmasta faktantarkistusteosta.

Päivitetty 18.3.2019.

info@faktabaari.fi

Evästeet

Käytämme sivustollamme yksityisyyden suojaavaa analytiikkaa palveluidemme parantamiseksi.

Lue lisää tietosuoja käytännöistämme täältä.